Statut

FUNDACJI NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEGO DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY w OŚWIĘCIMIU

Preambuła

Nazwa Auschwitz kojarzy się nie tylko z najtragiczniejszym momentem w historii niemiecko-polskiej i niemiecko-żydowskiej, ale jest również jednym z najbardziej tragicznych przykładów obchodzenia się człowieka z człowiekiem. Na to miejsce wydarzeń w Oświęcimiu przybywają ludzie wszystkich narodowości i staną się świadkami zachowującymi w pamięci rany nieodwracalnie zadane ludzkości przez zbrodnie niemieckiego faszyzmu.

“Pamiętajcie o tym, że ludzie ludziom zgotowali ten los!” przypomina nam polska pisarka Zofia Nałkowska. Właśnie z tego powodu Oświęcim nadaje się najlepiej na miejsce spotkań i rozmów, a w szczególności łączy ze sobą młodych ludzi z większą motywacją.

Pytania, które nam narzuca historia tego miejsca, są uniwersalne i dotyczą zarówno teraźniejszości jak i przyszłości: Czy człowiek jest zdolny do refleksji i do zmiany?

Inicjator starań niemiecko-polskich o utworzenie Międzynarodowego Domu Spotkań w pobliżu tego pamiątkowego miejsca Auschwitz-Birkenau, Volker Törne, którego propozycja stała się w grudniu 1986 r. w Oświęcimiu rzeczywistością, pisał w styczniu 1970 r.: “Zadanie Domu Spotkań Młodzieży polega na tym, aby przyjmując przyjeżdżającą z całego świata do Oświęcimia młodzież, umożliwić jej na płaszczyźnie historii dyskusję o drażliwych problemach porozumienia i pojednania między narodami. Bez świadomości historycznej, bowiem, włącznie z pamięcią o Auschwitz, służba dla pokoju nie jest możliwa.”

Świadomi tych tragicznych wydarzeń w Auschwitz, wiedząc o trudnościach rozmów i kierując spojrzenie na możliwości spotkań w tym szczególnym miejscu oraz motywowani wizją zbliżenia narodów Europy i świata Miasto Oświęcim i Akcja Znaków Pokuty Służba Pokoju e.V. powołują do życia Fundację na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Rozdział l. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, zwana dalej “Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym 6519/1994 sporządzonym w dniu 14.06.1994 r. przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Oświęcimiu z woli organizacji “Akcji Znaków Pokuty Służby Pokoju e.V.” z siedzibą w Berlinie oraz Gminy Miejskiej w Oświęcimiu zwanych dalej “Fundatorami”.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Oświęcim.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem “Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu” zawierającej dane identyfikacyjne Fundacji.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II. Cele i formy działalności Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest:
prowadzenie poprzez MDSM w Oświęcimiu działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zachowując w pamięci skutki zbrodniczej ideologii niemieckiego nazizmu, której symbolami stały się KL Auschwitz i Holocaust, a także podejmowanie działań na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego, budowania wspólnego europejskiego Domu oraz porozumienia między narodami w celu pokojowego współistnienia.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, w oparciu o historię obozu Auschwitz w formie seminariów, podróży studyjnych, spotkań młodzieży, itp. ze szczególnym uwzględnieniem spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej;
2) organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;
3) dokumentowanie losów i dorobku byłych więźniów obozów koncentracyjnych i utrwalanie pamięci o ofiarach systemów totalitarnych;
4) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej i oświatowej w zakresie walki z przejawami rasizmu, antysemityzmu, antycyganizmu, ksenofobii, wykluczenia i innych form przemocy;
5) inicjowanie działań na rzecz solidarności, międzynarodowej współpracy i przyjaźni;
6) upowszechnianie wiedzy o ludobójstwie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
7) organizowanie i prowadzenie programów akademickich w obszarze pamięci, pedagogiki pamięci i społeczeństwa obywatelskiego;
8) wspieranie edukacji szkolnej i pozaszkolnej młodzieży i dorosłych poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej z darowizn otrzymanych na ten cel oraz wspieranie i organizowanie i wolontariatu;
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz społeczności lokalnej przez organizację wystaw tematycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, spotkań literackich, debat publicznych i innych wydarzeń o podobnym charakterze;
11) finansowanie działalności MDSM w zakresie: utrzymywania substancji materialnej Domu w stanie pozwalającym na realizację zadań statutowych, wyposażenia dydaktycznego, technicznego, prowadzenia domu noclegowego i realizacji zadań administracyjnych.

§9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może powołać podmioty prawne, a także wspierać działania innych już istniejących osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.

2. Fundusz założycielski stanowi kwota zadeklarowana przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w wysokości 2.000,- złotych, którą to sumę Fundatorzy wpłacają w sposób następujący:
1) Akcja Znaków Pokuty 1.000, - złotych,
2) Gmina miejska Oświęcim 1.000, - złotych.
Kwotę 1.000, - złotych Fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą Fundacji.

3. Kwota funduszu założycielskiego zostanie zdeponowana na rachunku bankowym Fundacji.

4. Dochody Fundacji stanowią:
1) rzeczowe jak i finansowe dotacje, darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych w złotych polskich oraz w walutach obcych, niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa oraz siedziby zamieszkania darczyńcy,
2) przychody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń,
3) przychody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych,
4) odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,
5) przychody z własnej działalności gospodarczej,
6) inne wpływy i przychody.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Wniesienie przez osobę fizyczną lub osobę prawną wartości majątkowych w złotych polskich oraz w walutach obcych na rzecz Fundacji będzie uhonorowane poprzez odnotowanie tego faktu w księdze darczyńców Fundacji oraz przekazanie darczyńcy dyplomu honorowego.

Rozdział IV. Organy i organizacja Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji liczy do 24 osób, przy czym do 12 członków Rady reprezentuje stronę niemiecką, do 12 członków Rady stronę polską. Do 5 członków każdej ze stron powołują Fundatorzy, do 7 członków każdej ze stron powołuje Rada. Sposób powoływania członków Rady precyzuje regulamin Rady Fundacji.

2. Za wyjątkowe zasługi i dokonania na rzecz Fundacji, Rada Fundacji może nadać tytuł honorowego przewodniczącego Rady Fundacji albo honorowego członka Rady. Status honorowego przewodniczącego lub członka Rady Fundacji uprawnia do uczestnictwa w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

3. Kadencja Rady trwa 5 lat.

§ 15

Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona dwóch Przewodniczących, jednego ze strony polskiej i jednego ze strony niemieckiej, którzy na zmianę w okresach jednego roku pełnią funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
Pierwszym Przewodniczącym Rady Fundacji na okres jednego roku jest przedstawiciel strony polskiej.

§ 16

1. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:
1) uchwalenie regulaminu pracy Rady i Zarządu
2) uchwalanie planów rocznych i długoterminowych Fundacji oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich realizacji,
3) podejmowanie uchwał w sprawie zakupu i sprzedaży nieruchomości,
4) podejmowanie uchwał o tworzeniu i likwidacji zakładów (zespołów) gospodarczych Fundacji,
5) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
6) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
7) zatwierdzanie wyboru i odwołania Dyrektora,
8) rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji,
9) zatwierdzanie sprawozdań programowych i finansowych i udzielanie Zarządowi absolutorium,
10) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
11) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący poprzez pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady na 21 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Fundatorów, Zarządu Fundacji lub 1/3 członków Rady Fundacji.

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 1/3 aktualnej liczby członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, o ile Statut nie stanowi inaczej. Głosowania są jawne, za wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych.

4. Przy podejmowaniu uchwał w sprawach wyboru lub odwołania członków Zarządu, przy uchwalaniu zmian statutu oraz w sprawie likwidacji Fundacji konieczna jest obecność 2/3 składu Rady z zastrzeżeniem postanowień ust.5. Przy uchwalaniu zmian statutu oraz w sprawie likwidacji Fundacji, Rada podejmuje uchwały większością 3/4 głosów. Przy wybieraniu lub odwoływaniu członków Zarządu Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

5. W przypadku braku quorum na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji, której przedmiotem obrad są sprawy określone w ust.4, do podjęcia uchwał wystarczy obecność 1/3 liczby członków Rady.

6. Rada powołuje komisje, w tym obowiązkowo komisję programowo-pedagogiczną i rewizyjną.

7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 17

Członkostwo ustaje w skutek:
1) zrzeczenia się przez członka,
2) śmierci członka Rady,
3) odwołania przez Fundatorów lub Radę Fundacji,
4) z upływem kadencji.

§ 18

Zarząd Fundacji:
1) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) zarządza majątkiem Fundacji.

§ 19

1. Zarząd Fundacji jest wybierany przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez Fundatorów.

2. Zarząd składa się z 4 osób, przy czym dwóch członków reprezentuje stronę polską, dwóch członków stronę niemiecką.

3. Członkowie Zarządu, wybierają z własnego grona dwóch Przewodniczących, jednego ze strony polskiej i jednego ze strony niemieckiej, którzy na zmianę w okresach dwu i pół roku pełnią funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji,
2) realizowanie uchwał Rady Fundacji,
3) opracowanie rocznych i długoterminowych planów działalności Fundacji, w tym planów finansowych,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przedstawianie ich Radzie,
5) zatwierdzanie planów działalności i bilansów zakładów (zespołów) gospodarczych,
6) tworzenie zespołów: problemowych, konsultacyjnych, zadaniowych,
7) powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów (zespołów) Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji,
8) organizowanie posiedzeń Rady Fundacji i Zarządu oraz prowadzenie jego dokumentacji,
9) decydowanie o sposobie wykorzystania majątku Fundacji, zgodnie z zaleceniami Rady,
10) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów,
11) podejmowanie decyzji o podjęciu oraz zakończeniu działalności gospodarczej,
12) uchwalanie regulaminów, w tym w szczególności
– pracy Zarządu,
– zwrotu kosztów oraz wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji.

§ 21

1. Zarząd może udzielać prokury lub pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

2. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu reprezentujący stronę polską i niemiecką, przy czym jedną z tych osób jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu.

3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Datę posiedzenia Zarządu wyznacza Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu.

6. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej 3/4 składu Zarządu. Uchwały Zarządu mają formę pisemną.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
1) z chwilą odwołania,
2) złożenia rezygnacji,
3) z upływem kadencji.

§ 22

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia składa ona oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywistym, że masa spadkowa znacznie przekracza długi spadkowe.

Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 23

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu domu noclegowego z restauracją, punktu sprzedaży detalicznej, wynajmie pomieszczeń, organizacji konferencji, w zakresie usług transportowych i innych o podobnym charakterze.

§ 24

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne - zakłady lub zespoły gospodarcze. Zakład (zespół) gospodarczy podlega Zarządowi.

2. Zarząd w porozumieniu z Radą:
1) powołuje kierownika zakładu (zespołu), który jest kierownikiem zakładu w rozumieniu kodeksu pracy,
2) określa zakres działania zakładu (zespołu), uprawnienia i obowiązki osób nim kierujących oraz regulamin organizacyjny.

§ 25

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju i poza jego granicami.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone będą w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 26

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i jej ewidencję księgową oraz bilans zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

§ 27

Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają przepisy prawa i regulacje wewnętrzne uchwalone przez Zarząd.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych umożliwiających realizację jej zadań statutowych.

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek członków Rady lub Zarządu. Obejmuje ona użycie pozostałych środków majątkowych Fundacji według przepisów niniejszego statutu. W sprawie likwidacji Fundacji, Rada podejmuje uchwałę większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone po połowie na rzecz Gminy Miejskiej Oświęcim i Akcji Znaków Pokuty Służby Pokoju.

4. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra nadzorującego działalność Fundacji.

Oświęcim, 9 grudnia 2016

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji