Wniosek o stypendium

Wnioski kandydatów zawierające list motywacyjny wraz z załącznikami odpowiadającymi przyjętym kryteriom należy składać w sekretariacie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim (tel. 033/ 843 12 11) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Fundusz im. Stanisława i Marii Neumannów” lub przesłać pocztą na adres MDSM.

Wniosek powinien zawierać:

  • krótki opis sytuacji osoby ubiegającej się o stypendium wraz z podaniem kierunku i miejsca planowanych studiów
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokumenty potwierdzające osiągniecia naukowe, artystyczne (dyplomy, zaświadczenia, podziękowania itp.)
  • potwierdzony średni zarobek netto na jednego członka rodziny
  • dodatkowe rekomendacje (np. szkoły, parafii, instytucji użyteczności publicznej, stowarzyszeń, osób prywatnych - nauczycieli przedmiotów lub wychowawców) związane z zaangażowaniem osoby w działalność np. w wolontariat.

Stypendia przyznawane są jednorazowo i mają charakter rocznej pomocy bezzwrotnej.

Warunkiem uruchomienia przyznanego stypendium jest przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na studia

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji