Cele funduszu

Fundusz im. Marii i Stanisława Neumannów utworzony został w 2000 roku z woli Marii Neumann i jej śp. męża Stanisława, którzy oszczędności swego życia postanowili przekazać na pomoc dla ubogiej młodzieży pragnącej podjąć studia wyższe.

Cel funduszu

Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z Miasta i Gminy Oświęcim. Mogą z niego korzystać uczniowie szkół średnich, kończący naukę i pragnący podjąć studia na wyższych uczelniach, którym sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie dalszej edukacji.

Kryteria przyznawania stypendium

Fundusz ma charakter konkursowy, a o przyznaniu stypendium decydują następujące kryteria:

  • ponadprzeciętne uzdolnienia potwierdzone wynikami (świadectwo, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.)
  • trudna sytuacja finansowa (potwierdzony średni zarobek netto na jednego członka rodziny)
  • dodatkowe rekomendacje (np. szkoły, parafii, instytucji użyteczności publicznej, stowarzyszeń, osób prywatnych – nauczycieli przedmiotów lub wychowawców).

Stypendia przyznawane są jednorazowo i mają charakter rocznej pomocy bezzwrotnej.

Wnioski kandydatów zawierające list motywacyjny wraz z załącznikami odpowiadającymi przyjętym kryteriom należy składać w sekretariacie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim (tel. 033/843 12 11) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Fundusz im. Stanisława i Marii Neumannów” lub przesłać pocztą na adres MDSM.
Warunkiem uruchomienia przyznanego stypendium jest przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na studia.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła w skład której wchodzą:

  • Alicja Bartuś - przewodnicząca Zarządu Fundacji MDSM
  • Leszek Szuster - dyrektor MDSM
  • Janusz Toczek - polonista, nauczyciel LO im. St.Konarskiego w Oświęcimiu

Kapitał założycielski Funduszu stanowiła kwota 40 tys. zł. Dotychczas odbyło się 18 edycji konkursu.

I TY MOŻESZ POMÓC MŁODYM

Dla instytucji i osób prywatnych pragnących wesprzeć ideę Funduszu im. Marii i Stanisława Neumannów uruchomione zostało konto bankowe:

Bank BPH PBK SA O/Oświęcim
73 1060 0076 0000 3200 0035 2665
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

 

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji